Regulamin korzystania z serwisu www.womenline.eu

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z
Serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.womenline.eu i stanosi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Właścicielem i Administratorem serwisu www.womenline.eu jest Beauty dot Academy LTD.

§ 2 Definicje ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:
* Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Beaty dot Academy LTD, adresem elektronicznym Administratora jest womenlineltd@gmail.com.
* Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której określone są warunki i wysokość odpłatności za oferowane Usługi świadczone w
Salonie. Ceny podane w cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu.
* Klient – pełoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka oragnizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca adresatem treści w niniejszym Serwisie oraz dokonująca zakupu Usługi na miejscu w Salonie.
* Partner – podmiot (przedsiębiorca) współpracujący z Właścicielem na podstawie umowy współpracy i prowadzący Salon, oferujący Usługi świadczone w Salonie Partnera.
* Produkty – produkty, kosmetyki detaliczne, bony prezentowe, pakiety zabiegowe i inne rzeczy, które mogą być oferowane w Serwisie lub Salonie.
* Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu www.womenline.eu.
* Regulamin Salonu – regulamin określająch zasady korzystania z Usług, wymienionych w Serwisie, a oferowanych przez Salony prowadzone
przez Właściciela lub Partnera, z którym Użytkownik ma obowiązek się zapoznać i zaakceptować jego treść przed z Usług.
* Regulamin Usług dostępny jest w każdym Salonie oraz w Serwisie www.womenline.eu.

* Salon – salon kosmetyczny prowadzony przez Właściciela lub Partnera, w którym Właściciel lub Partner wykonuje Usługi wymienione w niniejszym Serwisie.
* Lista salonów znajduje się w Serwisie www.womenline.eu.
* Serwis – strona internetowa www.womenline.eu.

* Usługi – wykonywanie Zabiegów, udzielanie porad i konsultacji kosmetycznych ( z wyłączeniem medycznych) oraz inne Usługi
* Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która wedzie na adres elektroniczny Serwisu w celu korzystania z jego treści i funkcjonalności.
* Zabiegi – Usługi w postacie zabiegów laserowych i innych zabiegów, których treści dostępne są na stronie www.womenline.eu. Zabiegi są świadczone w Salonie i oferowane za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio w Salonie przez Właściciela lub Partnera.

§ 3 Informacje Podstawowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje zasady korzystania z Usług lub Produktów oferowanych przez Serwis oraz zasady korzystania z rezerwacji.
3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązanych jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążąca zgodę Użytkownika na świadczenie mu Usług przez Właściciela na zasadach w nim przewidzianych.
4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez
Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.
5. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów. Za pośrednictwem Serwisu Użytkowni może rezerwować Usługi, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje dotyczące Usług.
6. Zakup Usług odbywa się bezpośrednio w Salonie Właściciela lub Partnera, natomiast rezerwacja poprzez niniejszy Serwis.
7. Za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone w przyszłości odpłatne lub nieodpłatne inne Usługi na rzez Użytkownika , związane z przedmiotem działalności Właściciela lub Partnera.

8. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników.
9. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwidu lub na adres e-mail: womenlineltd@gmail.com.

§ 4 Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do Właściciela. Udostępnianie treści Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie
jakichkolwiek materiałów bez zgody Właściciela jest prawnie zabronione.

§ 5 Uwarunkowania Techniczne

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej, aktywnego numeru telefonu, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego.
2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
3. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
4. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
5. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Właściciel nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania Funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Właściciel nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu. 
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej Funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie oraz z przyczyn niezależnych od Administratora / Właściciela.

§ 6 Dostęp do Serwisu

1. Z  Funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Funkcjonalności Serwisu zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu , której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia
natomiast do korzystania z Funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Funkcjonalnościami Serwisu.
3. Użytkownik korzystający z Funkcjonalności Serwisu, winien podczas wypełniania danych w formularzach dostępnych w Serwisie podać zgodne z prawdą dane wymagane przez te formularze.   
4. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Funkcjonalności Serwisu; zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez
każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu; podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z Funkcjonalności Serwisu; zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Salonu.
5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie w stosunku do Właściciela o treści wypowiadającej Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu. Ponieważ jednak korzystanie z Funkcjonalności Serwisu nie wymaga logowania, zakładania konta ani innych podobnych czynności, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu będzie zakończenie korzystania z Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika.
6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu w przypadku panelu Klienta lub panelu Partnera następuje poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 7 Rekomendacje przed nabyciem Usług

1. Właściciel zaleca kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w szczególności przed zakupem Zabiegu. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków. Użytkownik obowiązany jest
zapoznać się z listą podstawowych przeciwwskazań do wykonania Zabiegu wskazaną w Regulaminie Salonu oraz w Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu – przed zakupem i przystąpieniem do Zabiegu.
2. Korzystanie z Usług (w tym wykonanie Zabiegu) nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu (w tym depilacji), a Właściciel lub Partner nie ponosząodpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych właściwości.
3. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Funkcjonalności Serwisu Użytkownik potwierdza, jest świadomy i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Właściciel lub Partner nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Zabiegów, Produktów lub Usług oferowanych przez Serwis powstałą z winy Kupującego, w szczególności wskutek niepoinformowania o istniejących przeciwwskazaniach do wykonania Usługi, w tym Zabiegu.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w Regulaminie Salonu lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do korzystania z Usług, w tym w szczególności obejmujących wykonanie Zabiegów.

§ 8 Nabycie Usług

1. W celu nabycia Usług, Kupujący obowiązkowo dokonuje rezerwacji Usługi poprzez wpłatę depozytu. Warunki wpłat/zwrotów depozytów określone
są w Regulaminie Salonu.
2. Zakup usługi następuje w Salonie. Poprzez zakup Usługi lub Produktu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu, zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, jak również Regulamin Salonu i Politykę Prywatności, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu oraz Usług, wszelkie dane i informacje przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny, podane przez niego dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania wskazane w Regulaminie i Regulaminie Salonu. Zakup Usługi lub Produktu jest  również równoznaczny ze złożeniem oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usług oraz złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.
3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Usługi lub Produktu pełnych i prawdziwych danych. W przypadku zmian danych
Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych zmian oraz do powiadomienia o tym Właściciela.
4. Nabycie Usługi lub Produktu wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi lub Produkt. Usługa lub Produkt nabyty w ofercie specjalnej nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi. 

§ 9 Reklamacja funkcjonalności Serwisu

1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz działania Administratora. Reklamację należy składać przez wysłanie e-maila na adres: womenlineltd@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
2. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. Jeśli Właściciel nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 

§ 10 Reklamacje Usług

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Usług podejmowanych w toku realizacji Umowy o Świadczenie Usług lub dotyczące Produktów nabytych w ramach Umowy Sprzedaży. Reklamację należy składać za pośrednictwem drogi mailowej na adres: womenlineltd@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, Salon w którym miało miejsce świadczenie Usługi lub nabycie Produktu, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku reklamacji Produktu (w związku z Umową Sprzedaży) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.  W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Kupującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 

§ 11 Pozostałe Postanowienia

1. Właściciel może, z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności
Funkcjonalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usług lub Produktów, Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, wprowadzanie nowych Funkcjonalności Serwisu), lub innych dokonać zmiany Regulaminu. 
2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz w siedzibie Właściciela.
3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Prawo konsumenckie wymaga porozumienia stron, może być dokonana po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.
5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Wielkiej Brytanii.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017.

We will contact you.

Individual special offer.

Write to us!

Skontaktujemy się z Tobą

Informacje kontaktowe