Polityka Prywatności

1. Polityka prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.womenline.eu prowadzonego w sieci internet jako „Serwis”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Beauty dot academy LTD z siedzibą PE1 4DA 79b Broadway Peterborough. Z administratorem można się kontaktować poprzez panel zgłoszeniowy lub poprzez adres meilowy womenlineltd@gmail.com.
3. U Administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować na womenlineltd@gmail.com.
4. Dane Użytkownika, wprowadzone do serwisu, stanowią własność Użytkownika.
5. W zakresie danych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontakowy, email – dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w celu świadczenia kompleksowych usług laserowych, udzielania porad i konsultacji kosmetycznej, dokonywania rozliczeń za zakupione usługi, do kontaktu, do prowadzenia akt osobowych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach dowodowych, analitycznych, archiwalnych, prowadzenia księgowości, oferowania przez Administratora
produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika za pomocą profilowania.
6. Dane będą przetwarzane w sytuacji, kiedy są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
7. Dane będą przetwarzane w sytuacji, kiedy niezbędne jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8. Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji , w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochronę danych osobowych.
9. Dane mogą obejmować dane szczególnej kategorii – dane dotyczące zdrowia – Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu świadczenia komplesowych usług kosmetycznych , udzielenia porad i konsultacji oraz prowadzenia akt osobowych. Podanie tych danych oraz zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością wykonania zabiegu. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.

10. Użytkownik ma prawo:
– dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii
– poprawienia swoich danych
– usunięcia danych
– ograniczenia przetwarzania danych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem.
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
11. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie.
12. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy.

– podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Google LLc.
13. Niniejszy serwis nie jest adresowany do dzieci.
14. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
15. W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzenia użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. Ciasteczka cookies).
16. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plikow cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

We will contact you.

Individual special offer.

Write to us!

Skontaktujemy się z Tobą

Informacje kontaktowe